GBC

Máy quang phổ UV-VIS là máy quang phổ hấp thụ phân tử ngoại khả kiến UV-VIS, được dùng để thu, phân li và ghi lại phổ của một vùng phổ quang học nhất định.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.